Drets del denunciant

Drets del denunciant:

  • Dret a la confidencialitat. No es podrà comunicar al denunciat la identitat del denunciant, amb les excepcions legalment previstes, en aquells supòsits en que aquest últim ho consenti expressament o quan, en cas contrari, no fos possible prosseguir amb la investigació.
  • Dret a aportar les dades i documents de que en disposi relacionats amb els fets denunciats.
  • Dret a formular denúncies anònimes.
  • Dret a la no represàlia, sempre que s’actuï de bona fe.
  • Les denúncies de mala fe poden donar lloc a mesures disciplinàries i / o sancionadores contra el denunciant.
  • Dret a ser informat de la resolució o arxiu de la denúncia, si escau.